Јавни набавки

СТАТУС НА ЈАВНАТА НАБАВКА – Завршени

1/2017  Тонер за принтери и друг потрошен материјал

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1618d30d-598f-43f1-a828-31006373496a/5

2/2017 Преносни компјутери и додатна опрема

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/233e977a-ee3b-48c5-aefd-121f61b4ea5d/5

4/2017 Сервис на моторни возила со промена на делови

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d1352bf1-7d02-4c23-905c-5e96825db1bc/5

5/2017 Моторен бензин и Дизел гориво за моторни возила со безготовинско плаќање на бензински пумпи

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/01b28aa1-1b50-4669-a13a-3996b0e7187e/1

6/2017 Осигурување на моторни возила, Основна премија – автоодговорност и патници

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ac6bac1a-ac77-4c1d-b848-cc49a4819360/5

7/2017 Технички преглед на моторни возила соспственост на ДСЗИ

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6d8ba6a6-c76b-46dc-9eaf-2add0a7320f9/5

СТАТУС НА ЈАВНАТА НАБАВКА – Тековни

Во овој период нема јавни набавки во тек