Јавни набавки

 

Процедура за спроведување на јавни набавки во ДСЗИ

 

Јавни набавки за 2021 година:

Планирани набавки

Објавени огласи

Склучени договори

Реализирани договори

Јавни набавки архива:

Планирани набавки

Објавени огласи

Склучени договори

Реализирани договори

Годишни планови за јавни набавки

Споредба на верзии на план за јавни набавки

Објава на огласи

Известување за склучени договори

Евиденција на постапките со барање за прибирање понуди

  •  

Известување за реализирани договори

  •  

План за јавни набавки, со сите измени и дополнувања (2017 година)

  •  

СТАТУС НА ЈАВНАТА НАБАВКА – Завршени

1/2017  Тонер за принтери и друг потрошен материјал

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1618d30d-598f-43f1-a828-31006373496a/5

2/2017 Преносни компјутери и додатна опрема

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/233e977a-ee3b-48c5-aefd-121f61b4ea5d/5

4/2017 Сервис на моторни возила со промена на делови

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d1352bf1-7d02-4c23-905c-5e96825db1bc/5

5/2017 Моторен бензин и Дизел гориво за моторни возила со безготовинско плаќање на бензински пумпи

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/01b28aa1-1b50-4669-a13a-3996b0e7187e/1

6/2017 Осигурување на моторни возила, Основна премија – автоодговорност и патници

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ac6bac1a-ac77-4c1d-b848-cc49a4819360/5

7/2017 Технички преглед на моторни возила соспственост на ДСЗИ

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6d8ba6a6-c76b-46dc-9eaf-2add0a7320f9/5

СТАТУС НА ЈАВНАТА НАБАВКА – Тековни

Во овој период нема јавни набавки во тек