Офицер за заштита на лични податоци

Офицер за заштита на лични податоци во ДСЗИ е лицето Авни Алити,
Раководител на одделение по претставки од работен однос и архивско, канцелариско работење
Телефон 075/268-831