Овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно пријавување

Име и презиме: Раметула Сефа

Работно место: Раководител на одделение за управување со човечки ресурси

Телефонски број за контакт: 076-445-996

Поштенска адреса: Улица 50-та Дивизија број 14, 1000 Скопје

Eлектронска пошта за прием на пријави: rametulla.sefa@zdravstvo.gov.mk