Службено лице за посредување со информации

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер 

– Авни Алити – Раководител на одделение за правни работи и архивско и канцелариско работење.

avni.aliti@zdravstvo.gov.mk 

тел. 075/268-831