Закони

Ред. бр. Име на законот Службен весник

на РМ

Закони во надлежност на ДСЗИ
1. Закон за санитарна и здравствена инспекција 71/06; 139/08; 88/10; 18/11; 53/11; 164/13; 43/14; 144/14; 51/15; 150/15
2. Закон за јавно здравје 22/10; 136/11; 144/14; 149/15
3. Закон за заштита на правата на пациентите 82/08; 12/09; 53/11; 150/15
4. Закон за здравствената заштита 43/12; 145/12; 87/13; 164/13; 39/14; 43/14; 132/14; 188/14; 10/15; 61/15; 154/15
5. Закон за заштита на населението од заразни болести 66/04; 139/08; 99/09; 149/14; 150/15
6. Закон за безбедност во снабдувањето со крв 110/07; 164/13; 144/14; 150/15
7. Закон за земање и пресадување делови од човечкото тело заради лекување 47/11; 136/11; 91/13; 164/13; 27/14; 112/14; 144/14; 124/15; 149/15
8. Закон за ментално здравје 71/06; 150/15
9. Закон за безбедност на козметичките производи 55/07; 47/11; 150/15
10. Закон за прекинување на бременост 87/13; 164/13; 144/14; 149/15
11. Закон за евиденции во областа на здравството 20/09; 53/11; 164/13; 150/15
12. Закон за медицинските студии и континуирано стручно усовршување на докторите по медицина 16/13; 39/14; 144/14; 150/15
13. Закон за биомедицинско потпомогнато оплодување 37/08; 164/13; 149/14
Закони во надлежност на ДСЗИ во соработка со други државни институции
14. Закон за здравственото осигурување 25/00; 96/00; 50/01; 11/02; 31/03; 84/05; 37/06; 18/07; 36/07; 82/08; 98/08; 6/09; 67/09; 50/10; 11/02; 31/03; 84/05; 37/06; 18/07; 36/07; 82/08; 98/08; 6/09; 67/09; 50/10; 156/10; 53/11; 26/12; 16/13; 91/13; 187/13; 43/14; 4/14 97/14; 112/14; 113/14; 187/14; 20/15; 61/15; 61/15; 98/15; 129/15; 150/15; 154/15
15. Закон за прекурзори 37/04; 40/07; 53/11; 149/15
16. Закон за здравствена исправност на животните намирници и на предметите за општа употреба 53/91; 15/95
17. Закон за надзор на пазарот 48/10; 79/13
18. Закон за безбедност на производите 33/06; 63/07; 24/11; 51/11; 148/11; 164/13; 152/15
19. Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води 68/04; 28/06; 103/08; 17/11; 54/11; 163/13; 10/15; 147/15
20. Закон за заштита од пушењето 36/95; 70/03; 29/04; 37/05; 103/08; 140/08; 35/10; 100/11; 157/13
21. Закон за заштита од бучава во животната средина 79/07; 124/10; 47/11; 163/13; 146/15
22. Закон за заштита на потрошувачите 38/04; 77/07; 103/08; 24/11; 164/13; 97/15; 152/15
23. Закон за животната средина 53/05; 81/05; 24/07; 159/08; 83/09; 48/10; 124/10; 51/11; 123/12; 93/13; 187/13; 42/14; 44/15; 129/15
24. Закон за генетски модифицирани организми 35/08; 163/13; 146/15
25. Закон за контрола на опојни дроги и психотропни супстанци 103/08; 124/10; 164/13; 149/15
26. Закон за гробишта и погребални услуги 86/08; 156/10; 53/11; 163/13; 152/15
27. Закон за квалитетот на амбиентниот воздух 67/04; 92/07; 35/10; 47/11; 59/12; 163/13; 10/15; 146/15
28. Закон за управување со отпадот 68/04; 71/04; 107/07; 102/08; 143/08; 124/10; 51/11; 123/12; 147/13; 163/13; 51/15; 146/15; 156/15
29. Закон за водите 87/08; 6/09; 161/09; 83/10; 51/11; 44/12; 23/13; 163/13; 180/14; 146/15
30. Закон за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност 199/14; 147/15

Линкови до закони од веб страната на Министерство за здравство:

 1. ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА
 2. ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КОЗМЕТИЧКИТЕ ПРОИЗВОДИ
 3. ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ ВО СНАБДУВАЊЕТО СО КРВ
 4. ЗАКОН ЗА БИОМЕДИЦИНСКО ПОТПОМОГНАТО ОПЛОДУВАЊЕ
 5. ЗАКОН ЗА ДОБРОВОЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ
 6. ЗАКОН ЗА ЕВИДЕНЦИИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО
 7. ЗАКОН ЗА ХЕМИКАЛИИ
 8. ЗАКОН ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ
 9. ЗАКОН ЗА КОМПЛЕМЕНТАРНА И АЛТЕРНАТИВНА МЕДИЦИНА
 10. ЗАКОН ЗА КОНТРОЛА НА ОПОЈНИ ДРОГИ И ПСИХОТРОПНИ СУПСТАНЦИИ
 11. ЗАКОН ЗА ЛЕКОВИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ ПОМАГАЛА
 12. ЗАКОН ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СTУДИИ И КОНТИНУИРАНОТО СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА ДОКТОРИТЕ НА МЕДИЦИНА
 13. ЗАКОН ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ
 14. ЗАКОН ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА БРЕМЕНОСТА
 15. ЗАКОН ЗА ПРЕКУРЗОРИ
 16. ЗАКОН ЗА ВРШЕЊЕ НА ПСИХОЛОШКА ДЕЈНОСТ
 17. ЗАКОН ЗА САНИТАРНАТА И ЗДРАВСТВЕНАТА ИНСПЕКЦИЈА
 18. ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ
 19. ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВА НА ПАЦИЕНТИ
 20. ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ОД ЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ И РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ
 21. ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ОД ПУШЕЊЕТО
 22. ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ
 23. ЗАКОН ЗА ЗЕМАЊЕ И ПРЕСАДУВАЊЕ НА ДЕЛОВИ НА ЧОВЕЧКОТО ТЕЛО ЗАРАДИ ЛЕКУВАЊЕ