Објавено на јуни 8, 2023

Информација за извршен  вонреден инспекциски надзор во ЈЗУ Психијатриска болница Скопје

На ден 07.06.2023  од страна на Државниот санитарен и здравствен инспекторат извршен е единечен вонреден инспекциски надзор во ЈЗУ Психијатриска болница – Скопје а во врска со  добиена информација преку медиумите за појава на физичко насилство меѓу пациентите.

Констатирано е дека на судското одделение на ден 20.05.2023 во ноќните часови се случилa тепачка меѓу четворица пациенти кои се сместени во истоименото одделение. Со оглед на тоа што се работи за институционален проблем  за чие решавење се надлежни повеќе субјекти, здравстевната установа се има обратено со  писмено барање до  Министерството за внатрешни работи – Биро за јавна безбедност за обезбедување 24 часовно полициско чување на одделот во текот на 30 дена за да биде воспоставен ред и да бидат спречени натамошни несакани случувања. Писмено барање  е доставено и до Министерството за правда во кое се укажува од потребата   затворската полиција освен затворите и воспитно – поправните установи да ги обезбедува и психијатриските установи во кои се спроведува мерката безбедност на  осудени лица за кои е  задолжително психијатриско лекување и чување во здравствени установи. Побарано е одржување итен состанок и со претставници од Основното јавно обвинителство, Основниот  кривичен суд за извршување на санкции, Министерството за здравство и Министерството за правда со цел обезбедување  доволно  ресурси за заштита на пациентите сместени  во судското одделение при ЈЗУ Психијатриска болница – Скопје.

Согласно Законот за заштита на правата на пациентите од страна на Државниот санитарен и здравствени инспекторат издадено е решение со кое на здравствената установа и се наредува да обезбеди лична сигурност на пациентите за време на нивниот престој во здравствената установа.