Јавни набавки – Архива

Јавни набавки за 2023 година:

Планирани набавки

Објавени огласи

Склучени договори

Реализирани договори

Јавни набавки за 2022 година:

Планирани набавки

Објавени огласи

Склучени договори

Реализирани договори