Овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно пријавување

Име и презиме: Шабан Амети

Работно место: Раководител на одделение за правни работи и архивско и канцелариско работење

Телефонски број за контакт: 072-912-344

Поштенска адреса: Улица Браќа Ѓиноски бб, 1230 Гостивар

Eлектронска пошта за прием на пријави: shaban.ameti@zdravstvo.gov.mk