Службено лице за посредување со информации

Име и презиме: Чедомир Стефаноски

Работно место: Помлад соработник за правни и управни работи во одделението за правни работи и архивско и канцелариско работење

Поштенска адреса: Улица 50-та Дивизија број 14, 1000 Скопје

Eлектронска пошта за прием на пријави: cedomir.stefanoski@zdravstvo.gov.mk