Службено лице за посредување со информации

Име и презиме: Осман Халими

Работно место: Советник за вработување и мобилност во државна служба

Поштенска адреса: Улица 50-та Дивизија број 14, 1000 Скопје

Eлектронска пошта за прием на пријави: osman.halimi@zdravstvo.gov.mk

Телефон за контакт: 075 237 526