Список на вработени во ДСЗИ

Ред. Бр.Име и презимеМесто на работење (Подрачно одделение)Позиција-звањеОрганизациона единицаБрој на мобилене-маил адреси
1д-р ИРИНКА Сотирова БуховаДиректор 078/323-936irina.buhova@zdravstvo.gov.mk
2д-р ЛИЛЈАНА Ристовска ДеспотовскаДирекцијаГенерален инспектор – Државен советникСектор за инспекциски надзор075/268-834liljana.despotovska@zdravstvo.gov.mk
3д-р ВЕСНА Д. НиколовскаДирекцијаГлавен инспектор – Раководител на секторСектор за инспекциски надзор075/268-828vesna.dimitrovska@zdravstvo.gov.mk
4АРТАН ШукриуДирекцијаРаководител на секторСектор за аналитика, стратешко планирање и проекти076/446-255аrtan.shukriu@zdravstvo.gov.mk
5РАМЕТУЛА СефаДирекцијаРаководител на секторСектор за стручно советодавни работи од областа на здравството076/445-996rametulla.sefa@zdravstvo.gov.mk
6д-р ЛИЛЈАНА КоцеваДирекцијаГлавен инспектор – Раководител на секторСектор за надзор над детски играчки, козметички производи и предмети за општа употреба075/268-832liljana.koceva@zdravstvo.gov.mk
7д-р ВАСИЛ ЧешларовДирекцијаСоветник инспекторСектор за надзор над детски играчки, козметички производи и предмети за општа употреба Oдделение за инспекцискинадзор над детски играчки, козметички производи и предмети за општа употреба при увоз, производство и внатрешен промет075/402-316vasko.ceslarov@zdravstvo.gov.mk
8д-р МЕЛАНИЈА РистовиќДирекцијаСоветник инспекторСектор за надзор над детски играчки, козметички производи и предмети за општа употреба Oдделение за инспекцискинадзор над детски играчки, козметички производи и предмети за општа употреба при увоз, производство и внатрешен промет071/386-964melanija.ristovikj@zdravstvo.gov.mk
9АРБЕН ЕтемиДирекцијаСоветник за финансиски прашањаОдделение за финансиски прашања075/442-225arben.etemi@zdravstvo.gov.mk
10ЧЕДОМИР СтефановскиДирекцијаПомлад соработник за правни и управни работиСектор за стручно советодавни работи од областа на здравството Одделение за правни работи и архивско и канцелариско работење072/919-977cedomir.stefanoski@zdravstvo.gov.mk
11Софија ЛазарескаДирекцијаПомлад соработникОдделение за управување со човечки ресурси071/287-581sofija.lazareska@zdravstvo.gov.mk
12ИСМАИЛ ИбишиДирекцијаПомлад соработник за евиденција на извештаитеСектор за аналитика, стратешко планирање и проекти Одделение за изработка на извештаите072/276-457ismail.ibishi@zdravstvo.gov.mk
13ЏЕЛАЛ КовачиДирекцијаДоставувачСектор за стручно советодавни работи од областа на здравството Одделение за правни работи и архивско и канцелариско работење072/276-464xhelal.kovaci@zdravstvo.gov.mk
14АМЕТ СкендериДирекцијаПомлад референт за архивско и канцелариско работењеСектор за стручно советодавни работи од областа на здравството Одделение за правни работи и архивско и канцелариско работење071/386-981amet.skenderi@zdravstvo.gov.mk
15ВИКТОРИЈА ТренескаДирекцијаСамостоен референт за прибирање на податоци и ажурирање во системот за податоци Сектор за аналитика, стратешко планирање и проекти Одделение за изработка на извештаите072/276-462viktorija.treneska@zdravstvo.gov.mk
16МАРТИНА СпасевскаДирекцијаПомлад соработник за обработка на податоциСектор за надзор над детски играчки, козметички производи и предмети за општа употреба Oдделение за инспекцискинадзор над детски играчки, козметички производи и предмети за општа употреба при увоз, производство и внатрешен промет072/919-979martina.spasevska@zdravstvo.gov.mk
17ХАМДУШ МуртезиДирекцијаСоветник за изработка на извештаитеСектор за аналитика, стратешко планирање и проекти Одделение за изработка на извештаите072/276-456hamdush.murtezi@zdravstvo.gov.mk
18ОСМАН ХаљимиДирекцијаСоветник за вработување и мобилност во државна службаОдделение за управување со човечки ресурси075/237-526osman.halimi@zdravstvo.gov.mk
19д-р МАРИЈА ТаневскаЦентарВиш инспектор – Раководител на одделениеСектор за инспекциски надзор – ПО Центар075/341-137marija.tanevska@zdravstvo.gov.mk
20д-р ИЗЕИР ИлазиЦентарПомошник инспекторСектор за инспекциски надзор – ПО Центар075/254-905izeir.iljazi@zdravstvo.gov.mk
21д-р ЕМА ЦирковскаЦентарСоветник инспекторСектор за инспекциски надзор – ПО Центар072/912-350ema.cirkovska@zdravstvo.gov.mk
22МУЈАФЕТ ХалимиЦентарВозачСектор за стручно советодавни работи од областа на здравството Одделение за правни работи и архивско и канцелариско работење070/346-891 
23д-р ЉУЉЗИМ ИдризиКарпошСоветник инспекторСектор за инспекциски надзор – ПО Карпош076/484-076lulzim.idrizi@zdravstvo.gov.mk
24д-р ЈОВАН ДевиќКарпошПомлад инспекторСектор за инспекциски надзор – ПО Карпош070/346-820jovan.devikj@zdravstvo.gov.mk
25д-р АЛМИНА КофрцКарпошПомлад инспекторСектор за инспекциски надзор – ПО Карпош070/346-845almina.begovic@zdravstvo.gov.mk
26д-р ЃУЛФЕРИЈЕ РеџепиЧаирВиш инспектор – Раководител на одделениеСектор за инспекциски надзор – ПО Чаир075/341-136gjylferije.rexhepi@zdravstvo.gov.mk
27д-р ВИКТОРИЈА СтојаноскаЧаирПомлад инспекторСектор за инспекциски надзор – ПО Чаир070/346-814viktorija.stojanoska@zdravstvo.gov.mk
28ДАШМИР ФератиЧаирСоветник за правни работиСектор за стручно советодавни работи од областа на здравството Одделение за правни работи и архивско и канцелариско работење076/484-473dashmir.ferati@zdravstvo.gov.mk
29д-р МАКФИРЕТ ИбраимиГази БабаВиш инспектор – Раководител на одделениеСектор за инспекциски надзор – ПО Гази Баба072/276-458makfirete.ibraimi@zdravstvo.gov.mk
30д-р ЗОРАН НиколовскиГази БабаСоветник инспекторСектор за инспекциски надзор – ПО Гази Баба075/341-142zoran.nikolovski@zdravstvo.gov.mk
31д-р ВИКТОРИЈА Конеска-ШишкоскаГази БабаСоветник инспекторСектор за инспекциски надзор – ПО Гази Баба072/912-343viktorija.shishkoska@zdravstvo.gov.mk
32д-р ЉУБИЦА ГиачоКисела ВодаВиш инспектор – Раководител на одделениеСектор за инспекциски надзор – ПО Кисела Вода075/402-263ljubica.giaco@zdravstvo.gov.mk
33д-р МИТКО ТасевКисела ВодаСоветник инспекторСектор за инспекциски надзор – ПО Кисела Вода072/276-466mitko.tasev@zdravstvo.gov.mk
34д-р ДУШАНКА БосилковскаБитолаВиш инспектор – Раководител на одделениеСектор за инспекциски надзор – ПО Битола075/268-817dusanka.bosilkova@zdravstvo.gov.mk
35д-р КЕТИ РутевскаБитолаСоветник инспекторСектор за инспекциски надзор – ПО Битола075/341-159keti.rutevska@zdravstvo.gov.mk
36д-р СИБЕЛ АхмедБитолаСоветник инспекторСектор за инспекциски надзор – ПО Битола072/276-467side.ahmed@zdravstvo.gov.mk
37БАРДYЉ ШерифиБитолаПомлад соработник за процедури за анализа на ризикСектор за надзор над детски играчки, козметички производи и предмети за општа употреба Одделение за анализа на ризик076/445-972bardul.sherifi@zdravstvo.gov.mk
38д-р ЛЕНЧЕ МаксимовскаКрива ПаланкаПомошник главен инспектор – Помошник раководител на секторСектор за надзор над детски играчки, козметички производи и предмети за општа употреба075/268-836lence.maksimovska@zdravstvo.gov.mk
39д-р БЕКИМ СулејманиКумановоСоветник инспекторСектор за инспекциски надзор – ПО Куманово075/341-154bekim.sulejmani@zdravstvo.gov.mk
40д-р АГРОН ШабаниКумановоСоветник инспекторСектор за инспекциски надзор – ПО Куманово075/240-719agron.shabani@zdravstvo.gov.mk
41д-р СЕЛВЕР ЈашариКумановоСоветник инспекторСектор за инспекциски надзор – ПО Куманово076/404 254selver.jashari@zdravstvo.gov.mk
42БРАХИМ МеметиКумановоСамостоен референт за административно-технички работи  Сектор за аналитика, стратешко планирање и проекти Одделение за креирање на стратегии, политики и информатичка технологија076/448-913brahim.memeti@zdravstvo.gov.mk
43д-р БРАНКО МанчевскиШтипВиш инспектор – Раководител на одделениеСектор за инспекциски надзор – ПО Штип075/268-819branko.mancevski@zdravstvo.gov.mk
44д-р ФРОСИНА Т. МиладиноваКочаниСоветник инспекторСектор за инспекциски надзор – ПО Штип075/341-176frosina.tortevska@zdravstvo.gov.mk
45д-р ДИВНА ХанџискаБеровоСоветник инспекторСектор за инспекциски надзор – ПО Штип075/341-132divna.handziska@zdravstvo.gov.mk
46д-р БЛАГА ЕвтимоваПробиштип (Радовиш)Советник инспекторСектор за инспекциски надзор – ПО Штип075/402-287blaga.eftimova@zdravstvo.gov.mk
47д-р ИБРАИМ Хазари ТетовоСоветник инспекторСектор за инспекциски надзор – ПО Тетово076/446-451ibraim.hazari@zdravstvo.gov.mk
48д-р ЕЛИТА ИбраимиТетовоСоветник инспекторСектор за инспекциски надзор – ПО Тетово071/386-968elita.ibraimi@zdravstvo.gov.mk
49д-р ИСМАИЛ ЈусуфиТетовоПомлад инспекторСектор за инспекциски надзор – ПО Тетово072/919-981ismail.jusufi@zdravstvo.gov.mk
50ДРИТАН ЈахишиТетовоПомлад соработник за анализа на ризик      Сектор за надзор над детски играчки, козметички производи и предмети за општа употреба Одделение за анализа на ризик072/276-454driton.jahishi@zdravstvo.gov.mk
51ВЕСИЈE СелманиТетовоПомлад соработник за стручно советодавни работи oд областа на епидемилогијата во примарна здравствена заштитаСектор за стручно советодавни работи од областа на здравството Одделение за стручно советодавни и управни работи во областа на епидемиологијата070/346-879vesija.selmani@zdravstvo.gov.mk
52АФРИМ РамаданиТетовоПомлад соработник за стратегии и политики  Сектор за аналитика, стратешко планирање и проекти Одделение за креирање на стратегии, политики и информатичка технологија070/346-876afrim.ramadani@zdravstvo.gov.mk
53АДНАН ИсмаилиТетовоПомлад соработник за координација на процесот на стратешко планирањеСектор за аналитика, стратешко планирање и проекти Одделение за креирање на стратегии, политики и информатичка технологија070/624-414adnan.ismaili@zdravstvo.gov.mk
54д-р НЕШФЕТ НурединиГостиварСоветник инспекторСектор за инспекциски надзор – ПО Гостивар075/442-437nesvet.nuredini@zdravstvo.gov.mk
55ШАБАН АметиГостиварСоветник за стручно советодавни работи oд областа на епидемилогијата во секундарна здравствена заштита Сектор за стручно советодавни работи од областа на здравството Одделение за стручно советодавни и управни работи во областа на епидемиологијата072/912-344shaban.ameti@zdravstvo.gov.mk
56СИРМИЈЕТЕ СалијиГостиварПомлад соработник за бази на податоциСектор за аналитика, стратешко планирање и проекти Одделение за креирање на стратегии, политики и информатичка технологија070/346-897sirmijete.saliji@zdravstvo.gov.mk
57д-р АВГУСТИНА МијалковаОхридВиш инспектор – Раководител на одделениеСектор за инспекциски надзор – ПО Охрид076/445-289avgustina.mijalkova@zdravstvo.gov.mk
58д-р ФАЗЉИ ЕљмазиОхридПомошник инспекторСектор за инспекциски надзор – ПО Охрид076/446-005fazli.elmazi@zdravstvo.gov.mk
59АЛБАН МехмедиОхридПомлад референт за прибирање и евидентирање на податоциСектор за стручно советодавни работи од областа на здравството Одделение за стручно советодавни и управни работи во областа на епидемиологијата070/346-890alban.mehmedi@zdravstvo.gov.mk
60д-р ГЗИМ ЗибаСтругаСоветник инспекторСектор за инспекциски надзор – ПО Охрид076/484-077gzim.ziba@zdravstvo.gov.mk
61ВАЛБОНА МустафаиСтругаПомлад соработник за стручно советодавни работи oд областа наепидемилогијатаСектор за стручно советодавни работи од областа на здравството Одделение за стручно советодавни и управни работи во областа на епидемиологијата075/442-453valbona.mustafai@zdravstvo.gov.mk
62д-р ВЕСНА ВишиноваВелесВиш инспектор – Раководител на одделениеСектор за инспекциски надзор – ПО Велес075/268-835vesna.visinova@zdravstvo.gov.mk
63д-р ЛЕНЧA АндоноваВелесСоветник инспекторСектор за инспекциски надзор – ПО Велес075/442-461lence.andonova@zdravstvo.gov.mk
64д-р АНГЕЛ ПановскиВелесПомошник инспекторСектор за инспекциски надзор – ПО Велес072/276-461angel.panoski@zdravstvo.gov.mk
65д-р ТРАЈКО ДимитриевСтрумицаСоветник инспекторСектор за инспекциски надзор – ПО Струмица075/341-167trajko.dimitriev@zdravstvo.gov.mk
66д-р ФИДАНКА СмилковaСтрумицаСоветник инспекторСектор за инспекциски надзор – ПО Струмица075/341-189fidanka.trajkova@zdravstvo.gov.mk
67д-р ВЕРИЦА МладеноваСтрумицаСоветник инспекторСектор за инспекциски надзор – ПО Струмица072/912-342verica.mladenova@zdravstvo.gov.mk
68д-р МИЛЕ ТошевНеготино-ГевгелијаВиш инспектор – Раководител на одделениеСектор за инспекциски надзор – ПО Гевгелија075/268-837mile.tosev@zdravstvo.gov.mk
69д-р ИГОР ДиновНеготино-ГевгелијаПомлад инспекторСектор за инспекциски надзор – ПО Гевгелија070/346-841igor.dinov@zdravstvo.gov.mk
70д-р КЕТИ АнгелкоскаПрилепСоветник инспекторСектор за инспекциски надзор – ПО Прилеп072/912-347keti.angelkoska@zdravstvo.gov.mk
71д-р СЛАВИЦА ТанаПрилепПомлад инспекторСектор за инспекциски надзор – ПО Прилеп070/346-821slavica.tana@zdravstvo.gov.mk