Објавено на Nëntor 9, 2023

Информација за спроведен вонреден инспекциски надзор во училишта на територија  на Општина Карпош по добиена пријава за појава на заболувања кај ученици предизвикано од Salmonella

На ден 08.11.2023 год. од страна на Државниот санитарен и здравствен инспекторат спроведен е вонреден инспекциски надзор во објект – централен магацин со кој стопанисува ДПТУ Ванила фоод„ –ДООЕЛ Скопје  од каде се снабдуваат  со прехранбени продукти кујните во училиштата на територија на Општина Карпош како и во кујните на  училишттата на ООУ „Димо Хаџи Димов „ и ООУ „Владо Тасевски„ а по добиена дојава од ЈЗУ Центар за јавно здравје Скопје –одделение за епидемиолгија за појава на заболување кај седум деца од различни училишта во Општина Карпош со дијагноза Salmonellosis .

Вонредниот инспекциски надзор е извршен во соработка со Агенција за храна и ветеринарство, ЈЗУ Центар за јавно здравје и ЈЗУ Институт за јавно здравје.

Согласно надлежностите на ДСЗИ земени се брисеви од работни површини а од страна на АХВ примероци од храна од централниот магацин и кујните .Посетените објекти се времено затворени.

Во тек на 09.11.2023 продолжува инспекцискиот надзор во училишните кујни на ООУ „Војдан Чернодрински„ и  ООУ  „Јан Амос Коменски„ .

Вр основа на епидемиолошките  анкети , стручното мислење како и препораки на епидемиолози од ЈЗУ ЦЈЗ – Скопје и ЈЗУ ИЈЗ  – Скопје,  ДСЗИ и понатаму ќе биде дел

од координираните инспекциските надзори а се со цел да се спречи ланецот на ширење на зразното заболување.

Publikuar në:: E paketegorizuar, Të reja