Drejtori

Асс. М-р сци. Д-р спец. Рената Младеновска 
Директор на Државен санитарен и здравствен инспекторат.


Образование:

Специјалист по хигиена и здравствена екологија
Катедра по хигиена, Медицински Факултет Скопје
Универзитет ,,Св.Кирил и Методиј” Скопје

Постдипломски студии:
Магистер по здравствен менаџмент

PhD кандидат на Медицински Факултет Скопје, Универзитет ,,Св.Кирил и Методиј” Скопје

Младеновска воедно е асистент на Медицинскиот факултет при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” Скопје на Катедра по хигиена.

Младеновска е авторка на повеќе публикации и публикации од областа на јавното здравје и безбедност на храна, како и менаџмент во здравството, а во соработка со повеќе меѓународни институции е активен учесник на повеќе конгреси, обуки и симпозиуми врзани со јавно-здравствена проблематика како и HACCP контролен систем за безбедност во храна.