Интерни огласи – Архива

Огласи
1. Интерен оглас за унапредување на административни службеници

  Датум на публикување: 14.03.2018 година.
  Краен рок за пријавување: 18.03.2018 година.

2. Интерен оглас бр.02/2018 за унапредување на административни службеници

  Датум на публикување: 18.10.2018 година.
  Краен рок за пријавување: 22.10.2018 година.

3. Интерен оглас бр.03/2018 за унапредување на административни службеници

  Датум на публикување: 21.11.2018 година.
  Краен рок за пријавување: 26.11.2018 година.

4. Интерен оглас бр.01/2019 за унапредување на административни службеници

  Датум на публикување: 27.09.2019 година.
  Краен рок за пријавување: 01.10.2019 година.

5. Интерен оглас бр. 01/2020 за унапредување на административни службеници

  Датум на публикување: 17.01.2020 година.
  Краен рок за пријавување: 21.01.2020година.

6. Интерен оглас за унапредување на административни службеници

          Датум на публикување: 05.10.2020 година.

         Краен рок за пријавување: 09.10.2020 година.

7. Интерен оглас за унапредување на административни службеници

               Датум на публикување: 03.06.2021

               Краен рок за пријавување: 07.06.2021

               Образец за пријавување

8. Интерен оглас бр. 01/2022 за унапредување на административни службеници

  Датум на публикување: 29.12.2022 година.
  Краен рок за пријавување: 02.01.2023 година.

9.  Интерен оглас за унапредување на административни службеници 02/2023

  Датум на публикување: 17.11.2023 година.
  Краен рок за пријавување: 21.11.2023 година.

Одлуки
1. Одлука – интерен оглас за унапредување на административни службеници
2. Одлука – интерен оглас за унапредување на административни службеници 02/2018
3. Одлука – интерен оглас за унапредување на административни службеници 02/2018
4. Одлука – интерен оглас за унапредување на административни службеници 02/2018
5. Одлука – интерен оглас за унапредување на административни службеници 02/2018
6. Одлука – интерен оглас за унапредување на административни службеници 02/2018
7. Одлука – интерен оглас за унапредување на административни службеници 03/2018
8. Одлука – интерен оглас за унапредување на административни службеници 03/2018
9. Одлука – интерен оглас за унапредување на административни службеници 01/2019
10. Одлука – интерен оглас за унапредување на административни службеници 01/2019
11. Одлука – интерен оглас за унапредување на административни службеници 01/2019
12. Одлука – интерен оглас за унапредување на административни службеници 01/2019
13. Одлука – интерен оглас за унапредување на административни службеници 01/2019
14. Одлука – интерен оглас за унапредување на административни службеници 01/2019
15. Одлука – интерен оглас за унапредување на административни службеници 01/2019

16. Одлука по интерен оглас бр. 01/2020 за унапредување на административни службеници

17. Одлука по интерен оглас 02/2020 за унапредување на административен службеник

18. Одлука по интерен оглас 01/2021 за унапредување на административен службеник

19. Одлука по интерен оглас бр. 01/2022 за унапредување на административни службеници

20. Одлука по интерен оглас бр. 01/2023 за унапредување на административни службеници