Listë e informacione të karakterit publik

Neni 10

(1) Poseduesi i informacionit është i obliguar ta informojë publikun përmes internet faqes së tij me publikimin e:

- të dhënave për autorizimet e tij që i zbaton, përkatësisht të cilat janë të pëcaktuara me ligj,

- të dhënave themelore për kontakt me poseduesin e informacionit edhe atë:emrin, adresën, numrin e telefonit, numrin e faks-it, e-mail adresën dhe adresën e faqes së internetit,

– të dhënave për funksionarin ose personin e autorizuar tek poseduesi i informacionit (biografia, të dhëna për kontakt etj.),

- të dhënave themelore për kotakt me personin zyrtarë për ndërmjatësim me informacionin edhe atë: emër dhe mbiemër, e-mail adresa dhe numri i telefonit,

- të dhënave themelore për kontakt me personin e autorizuar për denoncim e të brendëshme të mbrojtura edhe atë: emri dhe mbiemri, e-mail adresa dhe numri i telefonit,

listës së të punësuarve tek poseduesi i i informacionit me pozitë, e-mail zyrtarë dhe telefon zyrtarë,

- ligjeve të cilat kanë të bëjnë me autorizimet e poseduesit të informacionit, të ndërlidhura me rregjistrin e dispozitave të shpallura në fletën zyrtare,

- dispozitave të cilat në kuadër të autorizimeve të tij i sjellë poseduesi i informacionit në lloj të akteve nënligjore: rregullore (rregullore për organizimin e brendshëm, rregullorepër sisematizimin e vendeve të punës, rregullore për denoncime të brendëshme të mbrojtura etj.), dekrete, urdhëra, udhëzime, plane, programe, aktvendime dhe akte tjera për zbatimin e ligjeve dhe dispozitave tjera, kur për ato janë të autorizuar me ligj,

- organogramit për organizimin e brendshëm,

- planet dhe strategjitë pë punë të poseduesve të informacionit,

- planet dhe programet vjetore për punë,

- buxhetit vjetorë dhe llogaria përfundimtare,

- planet financiare vjetore sipas kuartaleve dhe programet për realizimin e buxhetit,

- raportit i revizorit,

llojeve të shërbimeve të cilat i japin poseduesit e informacioneve (informacione për qasjen fizike për realizimin e shërbimeve dhe informacioneve për e-shërbimet, të dhënat për bazat ligjore, titullin e shërbimeve, dokumentet dhe të dhënat e nevojshme për realizimin e secilit shërbim, mekanizmat për mbrojtje juridike dhe të dhënat tjera relevante),

- listës tarifore për kompenzime për dhënien e akteve reale,

- mënyrës së parashtrimit të kërkesave për qasje deri te informatat (mënyra e parashtrimit verbal dhe me shkrim për qasje deri te informatat, si dhe kërkesë e parashtruar përmes rrugës elektronike),

- dokumentacionit të plotë për furnizimet publike, për koncesionet dhe për marveshjet për partneritet privato-publik,

- propozim programeve, programeve, qëndrimeve, mendimeve, studimeve dhe dokumenteve tjera të cilat kanë të bëjnë me aktet nën kompetencë të poseduesit të informacioneve informimeve për publikun për punët e shkarkuara nga internet faqa e tyre në pajtueshmëri me kompetencat ligjore, buletinet informative, fletët zyrtare nëse është obligim sipas ligjit ose tjera,

- raporteve për punë të cilat i parashtrojnë deri te organet kompetente për zbatimin e kontrollit dhe mbykqyrjes,

- të dhënave statistikore për punë, si dhe informacione tjera, akte dhe masa me të cilat do të ndikohet në jetën dhe punën ee qytetarëve dhe të cilat rezultojnë nga autorizimi dhe puna e poseduesit të informacionit dhe

- informacione tjera të cilat rezultojnë ngaautorizimet dhe puna e poseduesit të informacionit.

Правила за постапување со подароци, погодности и гостопримства во ДСЗИ

Formularë për kërkesë për qasje deri te informatat me karakter publik
Vërtetim për pranimin e kërkesës për qasje deri te informatat me karakter publik
Formularë për Raport vjetor për qasje deri te informatat me karakter publik

Интерна процедура – Информации од јавен карактер

Годишен извештај за 2023 година

Formulari i raportit vjetor

Kërkesa për akses në informacionin publik