Personi i autorizuar për pranimin e fletparaqitjeve të dërguara për shkak të denoncimit të brendshëm të mbrojtur

Emri dhe mbiemri: Шабан Амети

Vendi i punës: Раководител на одделение за правни работи и архивско и канцелариско работење

Numri i telefonit për kontakt: 072-912-344

Adresa e postës: Улица Браќа Ѓиноски бб, 1230 Гостивар

Posta elektronike për pranim të fletparaqitjeve: shaban.ameti@zdravstvo.gov.mk