Personi i autorizuar për pranimin e fletparaqitjeve të dërguara për shkak të denoncimit të brendshëm të mbrojtur

Emri dhe mbiemri: Rametulla Sefa

Vendi i punës: Udhëheqës i sektorit për punë këshilldhënëse profesionale nga sfera e shëndetësisë

Numri i telefonit për kontakt: 076-445-996

Adresa e postës: Rruga Divizioni i 50 numër 14, 1000 Shkup

Posta elektronike për pranim të fletparaqitjeve: rametulla.sefa@zdravstvo.gov.mk