Për ne

Autotizimet e ISHSSH

Inspektorati shtetëror sanitar dhe shëndetësor bën mbykqyrje ndaj hapësirës, objekteve, zyrave, instrumenetev dhe pajisjeve, veprimtarive dhe personave të cilët ushtrojnë veprimtari shëndetësore, si dhe ndaj personave të cilët në çfarë do mënyre mund të ndikojnë dëmshëm ndaj shëndetit të popullatës.
Në këtë kuptim, ISHSSH ka autorizime që të bëjë mbykqyrje inspektuese, posaçërisht ndaj:
– Zbatimit të masave të përgjithshme dhe të veçanta për pengimin e dukurisë, zbulimit të hershëm, pengim të shpërndarjes dhe asgjësimit të sëmundjeve ngjitëse dhe infeksioneve, kurse sipas indikacionit epidemiologjik – kur ekziston rreziku nga shkaktari i infeksionit të sëmundjeve ngjitëse dhe në objektet për prodhimin dhe shitjen e ushqimit;
– Sigurisë së lojrave për fëmijë, prodhimeve kozmetike, mjeteve për mbajtjen e higjienës dhe sendeve tjera të cilat vijnë në kontakt me lëkurën dhe mukozën dhe abalzhimeve të tyre në prodhim dhe shitje;
– Përmbushjes së kushteve për ushtrimin e veprimtarisë në pajtim me dispozitat e veçanta në objekte nën kompetencë të Inspektoratit;
– Kushteve sanitaro – higjienike të objekteve, hapësirës, zyrave, pajisjeve dhe instrumeneteve të personave të cilët ushtrojnë veprimtari shëndetësore dhe veprimtari në sferën e arsimit, kulturës, mbrojtjes sociale, sportit dhe rekreacionit, hotelierisë, turizmit, tregëtisë dhe degëve tjera ekonomike;
Realizimit të të drejtave nga mbrojtja shëndetësore;
– Realizimit të të drejtave nga sigurimi shëndetësorë;
– Prodhimit dhe qarkullimit të drogave, helmeve dhe prekursorëve të renditura sipas dispozitave në grupën e helmeve;
– Prodhimit dhe qarkullimit të drogave, helmeve dhe prekursorëve të renditura sipas dispozitave në grupën e helmeve;
– Personave të cilët në vendet e punës me gjendjen e tyre shëndetësore mund ta rrezikojnë shëndetin e popullatës;
popullsi;
– Ekskumacionit dhe transpotimit të personave të vdekur në teritorin e e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe përmes kufijve të saj;
– Personave, mallrave dhe mjeteve transportuese në kalimet kufitare, ndërsa lidhur me mbrojtjen e shëndetit të popullatës nga futja dhe përhapja e sëmundjeve ngjitëse;
- Krijimi, përzgjedhja, paketimi dhe asgjësimi i mbetjeve mjekësore;
- Kryerja e veprimtarisë shëndetësore në përputhje me rregulloret në fushën e kujdesit shëndetësor;

– Realizimit të të drejtave nga sfera e mbrojtjes shëndetësore;
– Evidencave në sferën e shëndetësisë;

– Evidencave në sferën e shëndetësisë;
– Kryerjes së veprimtarisë shëndetësore në pajtim me dispozitat nga sfera e mbrojtjes shëndetësore;
– Mbykqyrjes ndaj zbatimit të dispozitave në raport me sigurin e gjakut;
– Mbykqyrjes ndaj zbatimit të dispozitave në raport me edukimin e vazhdueshëm mjekësorë;
– Mbykqyrjes ndaj zbatimit të dispozitave në raport me shëndetin publik;
– Mbykqyrjes ndaj zbatimit të dispozitave në raport me shëndetin mendorë;
– Mbykqyrjes ndaj zbatimit të dispozitave në raport me mbrojtjen e të drejtave të pacientëve;
– Mbykqyrjes ndaj dispozitave në sferën e mbrojtjes nga pirja e duhanit
– Mbykqyrjes ndaj obligimit të punëdhënësve në raport me paraqitjen e puntorit;
– Mbykqyrjes ndaj zbatimit të dispozitave në raport me ndalesën dhe pengimin për ushtrimin e veprimtarisë së pa rregjistruar në objekte nën kompetencë të inspektoratit.
Specifika e ISHSSH përbëhet nga kryerja e mbykqyrjes në teren përmes mbykqyrjeve inspektuese të rregullta, të jashtzakonshme dhe kontrolluese në të gjitha llojet e institucioneve shëndetësore në pjesën e sigurimit të mbrojtjes shëndetësore kualitative, mbrojtjes shëndetësorë, sigurimit shëndetësorë, të drejtat e pacientëve, evidencave në sferën e shëndetësisë dhe zbatimin e masave preventive sanitaro-higjienike, kundërpandemike dhe shëndetësore, në pajtim me ligjet materiale të cilat janë nën kompetencë të inspektoratit.Gjithashtu, edhe antarësimi në komisione, komitete, këshilla të cilat janë të formuar nga Ministria e shëndetësisë dhe organet e tjera shtetërore, me detyrë për konfirmimin e kushteve për hapjen e institucioneve shëndetësore publike dhe private nga të gjitha nivelet e mbrojtjes shëndetësore, pjesmarje në përpilimine ligjeve dhe akteve nënligjore, pjesmarje në përpilimin e planeve operative, pjesmarje në pjesën operative të punës në projekte të veçanta të cilat i udhëheqë Ministria e shëndetësisë, pjesmarje në trajnime edukative dhe seminare për aftësime profesionale, pjesmarje në grupet e punës për përgaditjen e NPPA etj.