Ligjet

Ligjet

Ligji për mbrojtje shëndetësorë
(,,Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë,, nr.43/12,145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16, 20/19 dhe ,, Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut,, nr.101/19, 153/19, 180/19, 275/19, 77/21, 122/21 dhe 178/21)

Ligji për inspektim sanitar dhe shëndetësorë
(,,Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë,, nr.71/06,139/08, 88/10, 18/11, 53/11, 164/13, 43/14, 144/14, 51/15, 150/15, 37/16 dhe 83/18)

Ligji për mbrojtjen e popullatës nga sëmundjet ngjitëse
(,,Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë,, nr.66/04,139/08, 99/09, 149/14, 150/15 dhe 37/16 dhe ,, Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut,, nr.257/20)

Ligji për marjen dhe transplantimin e pjesëve të trupit të njeriut për shkak të shërimit
(,,Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë,, nr.47/11,136/11, 91/13, 164/13, 27/14, 112/14, 144/14, 124/15 dhe 37/16)

Ligji për ndërprerjen e shtatzanisë  
(,,Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.101/19)

Ligji për evidencat në sferën e arsimit
(,,Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.20/09, 53/11, 164/13 dhe 150/15)

Ligji për siguri gjatë furnizimit me gjak
(,,Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.110/07, 164/13, 144/14 dhe 150/15)

Ligji për mbykqyrje inspektuese
(Gazeta zyrtare e RM nr.102/19). 102/19)

Ligji për sigurim shëndetësorë    
 (,,Gazeta zyrtare e RM,, nr.25/00, 34/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 37/06, 18/07, 36/07, 82/08, 98/08, 6/09, 67/09, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15, 129/15, 150/15, 154/15, 192/15, 217/15, 27/16, 37/16, 120/16, 142/16, 171/17 dhe ,, Gazueta zyrtare eRepublikës së Maqedonisë së Veriut,, nr.275/19, 77/21 dhe 285/21)

Ligji për mbrojtje nga pirja e duhanit
 (,,Gazeta zyrtare e RM,, nr.36/95, 70/03, 29/04, 37/05, 103/08, 140/08, 35/10, 100/11, 157/13 dhe 51/18)

Ligji për ujrat
(,,Gazeta zyrtare e RMV,, nr.87/08, 6/09, 1614/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 dhe 52/16 dhe ,,Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut,, nr.151/21)

Ligji për menaxhim me mbeturinat
(,,Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut,, nr.216/21)

Ligji për mbrojtjen e konsumatorëve
(,,Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë,, nr.38/04, 77/07, 103/08, 24/11, 164/13, 94/15, 152/15 dhe 140/18)

Ligji për siguri të prodhimeve  
(,,Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë,, nr.33/06, 63/07, 24/11, 51/11, 148/11, 164/13,152/15, 53/16 dhe 140/18)

Ligji për rregullshmërin shëndetësore të ushqimeve jetësore dhe sendeve të përdorimit të gjërë
(,,Fleta zyrtare e RSFJ,, nr.53/91 dhe ,,Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë,, nr.15/95)

Ligji për shëndet mendorë
 (,,Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë,, nr.71/06 dhe 150/15)

Ligji për sigurin e prodhimeve kozmetike
(,,Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë,, nr.55/07, 47/11 dhe 150/15)

Ligji për furnizim me ujë dhe tërheqjen e urave të zeza urbane
(,,Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë,, nr.68/04, 28/06, 103/08, 17/11, 54/11, 163/13, 10/15, 147/15 dhe 31/16 dhe ,,Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut,, nr.21/21)

Ligji për shëndet publik
(,,Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë,, nr.22/10, 136/11, 144/14, 149/15 dhe 37/16)
 
Ligji për fekondim të ndihmuar biomedicinal
(,,Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë,, nr.37/08, 164/13, 149/14, 192/15 dhe 37/16)

Ligji për varreza dhe shërbime të varrimit
(,,Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë,, nr.86/08, 156/10, 53/11, 163/13, 152/15 dhe 31/16)
 
Ligji për kontrollë ndaj drogave dhe substancave psikotrope
(,,Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë,, nr.103/08, 124/110, 164/13149/15,37/18, 53/16 dhe 193/17)

Ligji për kontrollë ndaj drogave dhe substancave psikotrope
(,,Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë,, nr.103/08, 124/110, 164/13149/15,37/18, 53/16 dhe 193/17)

Ligji për siguri dhe shëndet gjatë punës
 (,,Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë,, nr.92/07, 136/11, 23/13, 25/13, 137/13, 164/13, 158/14, 15/15, 129/15, 192/15 dhe 30/16 dhe ,,Gazeta zyrtare e RMV,, nr.18/20)

Ligji për aftësimin e vazhdueshëm profesional të mjekëve
(,,Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë,, nr.16/13, 39/14, 144/14, 150/15 dhe 132/17)

Ligji për veprim sipas parashtresave dhe propozimeve  (,,Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë,, nr.82/08, 13/13, 156/15, dhe 193/15)

Ligji për procedurë të përgjithshme administrative
(,,Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë,, nr. 124/15, 65/18)

Ligji për ndalesë dhe pengim të ushtrimit të veprimtarisë së parregjistruar  
(,,Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë,, nr.199/14, 147/15, dhe ,,Gazeta zyrtare e RMV,, nr.18/20)

Ligji për kundërvajtje
(,,Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë,, nr.96/19)