Закони

Име на законот

Закон за здравствена заштита
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16, 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19, 153/19, 180/19, 275/19, 77/21, 122/21 и 178/21)

Закон за санитарната и здравствената инспекција
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/06, 139/08, 88/10, 18/11, 53/11, 164/13, 43/14, 144/14, 51/15, 150/15, 37/16 и 83/18)

Закон за заштита на населението од заразни болести
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/04, 139/08, 99/09, 149/14, 150/15 и 37/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 257/20)

Закон за земање и пресадување на делови од чов. тело заради лекување
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/11, 136/11, 91/13, 164/13, 27/14, 112/14, 144/14, 124/15, 149/15 и 37/16)

Закон за прекинување на бременоста  
(Службен весник на РМ бр. 101/19)

Закон за евиденциите во областа на здравството
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/09, 53/11, 164/13 и 150/15)

Закон за безбедност во снабдувањето со крв
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 110/07, 164/13, 144/14 и 150/15)

Закон за инспекциски надзор
(Сл.весник на РМ бр. 102/19)

Закон за здравственото осигурување    
 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/00, 34/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 37/06, 18/07, 36/07, 82/08, 98/08, 6/09, 67/09, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15, 129/15, 150/15, 154/15, 192/15, 217/15, 27/16, 37/16, 120/16, 142/16, 171/17 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19 , 77/21 и 285/21)

Закон за заштита од пушењето
 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/95, 70/03, 29/04, 37/05, 103/08, 140/08, 35/10, 100/11, 157/13 и 51/18)

Закон за водите
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 151/21

Закон за управување со отпадот
( „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 216/21)

Закон за заштита на потрошувачите
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 38/04, 77/07, 103/08, 24/11, 164/13, 97/15, 152/15 и 140/18)

Закон за безбедност на производите  
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 33/06, 63/07, 24/11, 51/11, 148/11, 164/13, 152/15, 53/16 и 140/18)

Закон за здр. исправност на жив.намирници и предметите за општа употреба
“Службен лист на СФРЈ” бр. 53/91 и “Службен весник на Република Македонија” бр. 15/95)

Закон за ментално здравје
 („Службен весник на Република Македонија‘‘ бр. 71/06 и 150/15)

Закон за безбедност на козметичките производи
(„Службен весник на Република Македонија‘‘ бр. 55/07, 47/11 и 150/15)

Закон за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/04, 28/06, 103/08, 17/11, 54/11, 163/13, 10/15, 147/15 и 31/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 21/21)

Закон за јавно здравје
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 22/10, 136/11, 144/14, 149/15 и 37/16)
 
Закон за биомедицинско потпомогнато оплодување
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/08, 164/13, 149/14, 192/15 и 37/16)

Закон за гробишта и погребални услуги
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.  86/08, 156/10, 53/11, 163/13, 152/15 и 31/16)
 
Закон за заштита на правата на пациентите
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/08, 12/09, 53/11, 150/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 190/19 и 122/21)

Закон за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16, 53/16 и 193/17)

Закон за безбедност и здравје при работа
 („Службен весник на Република Македонија” бр. 92/07, 136/11, 23/13, 25/13, 137/13 164/13, 158/14, 15/15, 129/15, 192/15 и 30/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 18/20)

Закон за континуирано стручно усовршување на докторите на медицина
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/13, 39/14, 144/14, 150/15 и 132/17)

Закон за постапување по преставки и предлози  („Службен весник на Република Македонија„ бр. 82/08, 13/13, 156/15 и 193/15)

Закон за општа управна постапка
(Сл.весник на РМ бр. 124/15 и 65/18)

Закон за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност  
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14 и 147/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 18/20)

Закон за прекршоците
(Сл.весник на РМ бр.96/19)